Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In English Shanker Mahadevan

0
911
Shiv-tandav-stotram-sargam-notes-in-english
5/5 - (1 vote)

Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In English

Song – Shiv Tandav stotram

Singer – Shanker mahadevan

Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In English


How To Read Sargam Notes –

  • “.” is used for Mandra saptak(Lower octave notes) swars.eg- .Pa
  • “*” is user for Taar Saptak (Higher Octave notes) Swars eg – Pa*
  • “(k)” small character is used for komal swars.eg – ( Re(k) , Ga(k) , Dha(k) , Ni(k) )
  • Ma(t) here “(t)” is used for showing teevra swar Ma(t) .
  • “-” is used for Holdong the notes according to the Song.
  • Swars written “ReGa” in this manner means they are playing fast or two swars on one beat.
  • Ma(Ga) or (Ga)Ma Here Ga is Kan Swar or Sparsh Swar and Ma is Mool Swar. (You Can skip the kan swar if not understand how to play)
  • Swars written [ Ni(k)  Pa ] in this manner they are playing or singing in sliding mode means Meend acc to Indian music .
  • { NiSa*Re*Sa* Ni } here this braket {} is used for showing Khatka in which swars are playing fast .

Music Details –

Original scale – A

Vikrit swar – Re(k)  , Dha(k)  , Ni(k)

Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In English

Jatatavigalajjala  / pravahapavitasthale

SaSa SaSa SaSa SaSa  / SaSa SaSa Sa.Ni(k)  SaRe(k) –

Ga / leavalambya lambitam  / bhujangatungamalikam |

Re(k)  / GaGa  GaGa  Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)   / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa –

Damad damad damaddama  / ninadavadamarvayam,

SaSa SaSa SaSa SaSa  / SaSa SaSa Sa.Ni(k)  SaRe(k)  –

Chakara chandtandavam tanotu nah  / shivah shivam ||1||

Re(k)  / GaGa  GaGa  Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)   / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)   – – / Re(k)  Sa – Re(k)  Sa  – Re(k)  Sa – Re(k)  Sa – 

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari,

Vilolavichivalarai virajamanamurdhani |

Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake,

Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama ||2||…..same as above sloke

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura,

Sa Ma MaMa Ga PaPa PaPa / Ma Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  PaPa PaPa

Sphuradigantasantati pramodamanamanase |

MaMa MaMa  GaGa GaGa / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa –

Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi,

Kvachidigambare manovinodametuvastuni ||3||….same as above lines

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha,

SaSa SaSa Sa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)   / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)   / Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa

Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe |

Sa / GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  /  Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa

Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure,

Sa GaGa GaGa PaPa PaPa / Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  PaPa PaPa

Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ||4||

Pa GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  /  Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa –

Om   / Namah shivay …

Sa – – – / .Ni(k)  .Ni(k)  Re(k)  Sa  – – –

Sada shivam /  bhajamiyhum / Sada shivam  / bhajamiyhum

Pa Pa – Pa Pa –  / Pa Dha(k)  – Dha(k)  Pa – / Pa Ga – Ga Re(k)  – / Sa .Ni(k)  Re(k)  Sa –

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara,

Sa PaPa PaPa PaPa PaPa / Pa Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  Dha(k)  PaPa PaPa

Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh |

Pa GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k)  / Re(k)  Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa –

Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka,

Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah ||5||…..same as above lines

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha,

Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam |

Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam,

Maha kapali sampade shirojatalamastu nah ||6||……same as sloke II5II

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala,

Sa Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  Dha(k)  / Dha(k)  PaPa PaPa PaPa Pa

Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake |

Pa MaMa MaMa MaMa Ma / Ma PaPa PaPa PaPa Pa

Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka,

Sa Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  Dha(k)  / Dha(k)  PaPa PaPa PaPa Pa

Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ||7||

Pa MaMa MaMa / Ma GaGa GaGa /Ga  Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k)  Sa Sa Sa Sa

Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat,

Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah |

Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah,

Sa PaPa PaPa PaPa PaPa / Pa Dha(k) Dha(k)  Dha(k) Dha(k)  Dha(k)  PaPa PaPa

Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ||8||….same as sloke II4II

Om – –

Pa —————–

Praphulla nila pankaja  / prapajnchakalim / chatha,

Sa Sa – Sa Sa – Sa Re(k)  – Re(k)  Re(k)  – / Re(k)  Ga – Ga Ga / Ga Re(k)  Sa Sa –

Vdambi kantha / kandali  / raruchi prabaddha / kandharam |

Sa Ma – Ma Ma – Ga / Pa – Pa Pa / Ma Dha(k)  – Dha(k)  Dha(k)  / Ni(k)  Dha(k)  Pa Pa

Smarachchidam  / purachchhidam  / bhavachchidam  / makhachchidam,

Pa Ma – Ma Ma / Ga Pa – Pa Pa / Pa Dha(k)  – Dha(k)  Dha(k)  / Ni(k)  Dha(k)  Pa Pa –

Gajachchidandhakachidam  / tamamtakachchidam  / bhaje ||9||

Pa Sa* Sa* Ni Ni Dha(k)  Dha(k)  Pa / Pa Ma Ma –  / GaGa Pa –

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari,

Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam |

Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam,

Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje ||10||….sameas sloke II9II

Om – — –

Sa – – – –

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur,

PaPa PaPa PaPa PaPa / PaPa PaPa MaDha(k)  Pa –

Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat |

Sa / GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa

Dhimiddhimiddhimidhva  / nanmrudangatungamangala,

Ma Ma Ma Ma Ga Pa Pa – / Ma Dha(k)  – Dha(k)  Dha(k)  / Ni(k)  Dha(k)  – Pa Pa –

Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||

 Ma Dha(k)  – Dha(k)  Dha(k)  Ni(k)  Dha(k)  Pa Pa / Ma Ma Ga Ga Re(k)  Ga  – Re(k)  Ga

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor,

SaSa SaSa Sa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)   / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa

Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh |

Sa / GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa

Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh,

Sa Ma – Ma Ma – Ga / Pa – Pa Pa / Ma Dha(k)  – Dha(k)  Dha(k)  / Ni(k)  Dha(k)  Pa Pa

Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajamyaham ||12||

Pa Sa* Sa* Ni Ni Dha(k)  Dha(k)  Pa Pa / Ma Ma  Ga Ga Re(k)  Ga – – 

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh,

PaPa PaPa PaPa PaPa / PaPa PaPa Pa Ma Pa Dha(k)   –

Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh |

Sa / GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa

Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah,

PaPa PaPa PaPa PaPa / PaPa PaPa Pa Ma Pa Dha(k)   –

Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

Sa / GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa / Re(k)  Sa – Re(k)  Sa –

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam,

PaPa PaPa PaPa PaPa / PaPa PaPa Pa Ma Pa Dha(k)   –

Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam |

Sa / GaGa GaGa Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  / Re(k) Re(k)  Re(k) Re(k)  Sa.Ni(k)  Re(k) Sa

Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim,

PaPa PaPa PaPa PaPa / PaPa PaPa Pa Ma Pa Dha(k)   –

Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

Pa Sa* Sa* Ni Ni Dha(k)  Dha(k)  Pa Pa Ma Ma Ga Ga Re(k)  -…….(3)

Pa Sa* Sa* Ni Ni Dha(k)  Dha(k)  Pa Pa Ma Ma Ga Ga Re(k)   / Ga Re(k)  Sa

Om    /    Namah Shivay –

Sa — – – / .Ni(k)  .Ni(k)  Re(k)  Sa – – – ……(2)

Om    /    Namah Shivay –

Ma – – – – / Ma Pa Ma Ga – – –

Puja vasanasamaye dashavaktragitam,

Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe |

Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam,

Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh ||15||

Aum Namah Shivay !!


For hindi sargam notes of hindi songs clich here 

Some more post you may like this…